OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Ogólne warunki najmu lokali mieszkalnych OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie

Mieszkania w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie przydzielane są na zasadach najmu, a przyszły najemca powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 26.10.1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Regulaminie ustalającym kryteria i tryb wynajmu.

Zgodnie z Regulaminem określającym kryteria i tryb najmu mieszkań w zasobach Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. osoby ubiegające się o mieszkanie, winny spełnić między innymi następujące warunki:

  1. muszą posiadać stałe źródło dochodów,
  2. muszą udokumentować dochody gwarantujące płatność czynszu,
  3. muszą zadeklarować wpłatę kaucji oraz udział własny w kosztach budowy mieszkania,
  4. osoby ubiegające się o mieszkanie lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w mieście Olsztyn.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołana jest Komisja Mieszkaniowa, której zadaniem jest rozpatrzenie złożonych wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki OTBS oraz utworzenie listy podstawowej i rezerwowej wnioskodawców na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Po zakończeniu prac Komisji wszystkie osoby ubiegające się o mieszkanie są informowane o podjętych przez nią decyzjach.

Mieszkania w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zasiedlane są wg listy sporządzonej przez Komisję Mieszkaniową zgodnie z kolejnością umieszczania na liście podstawowej. W przypadku zwolnienia się mieszkania uruchamiana jest lista rezerwowa przyszłych najemców na daną kategorię mieszkania.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu lokali mieszkalnych i składania wniosków można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki (pokój nr 104) lub telefonicznie dzwoniąc po numer (89) 524-15-03, (89) 524-15-04.