OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Deklaracja dostępności BIP Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o.

Wstęp deklaracji

Olsztyńskie TBS Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. bip.otbs.olsztyn.pl


Dane teleadresowe jednostki:
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 21A
10-123 Olsztyn
Tel. 89 524 15 00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 03.03.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021  r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Violetta Lewandowska. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 89 524 15 00 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Olsztyńskim TBS Sp. z o.o. nie ma pracowników posługujących się językiem migowym.

Dostępność architektoniczna

Olsztyńskie TBS Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 21A

10-123 Olsztyn

Dostępność wejścia do budynku

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku a następnie do pomieszczeń biurowych odbywa się po stromych schodach, brak windy. W budynku nie ma platform, pochylni, pętli indukcyjnych lub informacji głosowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.