Biuletyn Informacji Publicznej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie

Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie Nr XXXV/392/97
Data utworzenia: 06.01.1998 roku
Data rejestracji: 24 marca 1998 roku, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Księga Rejestru Handlowego RHB 2388
Czas, na jaki została utworzona Spółka: nieoznaczony
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnik: Gmina Miasto Olsztyn - 100% udziałów
Wysokość kapitału zakładowego: 56 403 000,00 zł.

Akt Założycielski