Biuletyn Informacji Publicznej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Reprezentantem jedynego wspólnika Spółki jest Prezydent Olsztyna.

Rada Nadzorcza
Na podstawie art. 215 i 216 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

  • Przewodniczący - Jarosław Słoma
  • Zastępca Przewodniczącego - Bernadeta Hordejuk
  • Sekretarz - Zbigniew Godlewski

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

  • Prezes Zarządu - Bartłomiej Olszewski