Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Reprezentantem jednego wspólnika Spółki Gminy Miasta Olsztyn na Zgromadzeniu Wspólników jest Prezydent Miasta.

Na podstawie Art. 215 i 216 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki Zgromadzenia Wspólników Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

  • Stanisław Gorczyca      - Przewodniczący
  • Bernadeta Hordejuk     - Zastępca Przewodniczącego
  • Zbigniew Godlewski     - Sekretarz

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy- Prezes Zarządu - Bartłomiej Olszewski

 

Strukturę Organizacyjną Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tworzą działy:

Dział Ogólny - Sekretariat

tel.  0-89 524-15-00,
faks 0-89 524-15-01

Dział Administracji Zasobów

0-89 524 15 03
0-89 524-15-04
0-89 524-15-06

Dział Techniczny

0-89 524-15-07
0-89 524-15-08
0-89 524-15-09
0-89 524-15-10
0-89 524-15-21

0-89 524-15-22

0-89 524-15-05

Dział Wspólnot Mieszkaniowych - obsługa wspólnot mieszkaniowych

0-89 524-15-17

Dział Księgowo-finansowy

0-89 524-15-12
0-89 524-15-13
0-89 524-15-14

Informacja o czynszach

0-89 524-15-15

Kasa

0-89 524-15-19