Ogólne warunki najmu lokali mieszkalnych OTBS Sp. z o.o.

1.Mieszkania w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  przydzielane są na zasadach najmu, a przyszły najemca powinien spełniać warunki określone w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r.oraz regulaminie ustalającym kryteria i tryb wynajmu.

2.W momencie rozpoczęcia nowych inwestycji Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podaje termin wydawania i przyjmowania druków wniosków osobom zainteresowanym. Po odbiór druków należy zgłosić się do siedziby Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 21a lub pobrać ze strony internetowej www.otbs.olsztyn.pl

3.Zgodnie z regulaminem określającym kryteria i tryb najmu mieszkań w zasobach  Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. osoba ubiegająca się o mieszkanie, winna spełnić między innymi następujące warunki:

  • posiadać stałe źródło dochodów;
  • udokumentować dochody gwarantujące płatność czynszu;
  • zadeklarować wpłatę kaucji oraz udział własny w kosztach budowy mieszkań;
  • osoby ubiegające się o mieszkanie lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w mieście Olsztyn.

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników  powoływana jest Komisja Mieszkaniowa, której zadaniem jest: rozpatrzenie wniosków złożonych na daną inwestycję osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobach OTBS Sp. z o.o. oraz utworzenie listy podstawowej i rezerwowej wnioskodawców na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobach OTBS Sp. z o.o. oraz utworzenie listy podstawowej i rezerwowej wnioskodawców na zawarcie umowy o najem lokali.

5. Po zakończeniu prac Komisji wszystkie osoby ubiegające się o mieszkanie są informowane o podjętych decyzjach.

6. Mieszkania w zasobach Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zasiedlane są wg listy sporządzonej przez Komisję Mieszkaniową zgodnie z kolejnością umieszczania na liście podstawowej. W przypadku zwolnienia się mieszkania uruchamiana jest lista rezerwowa przyszłych najemców zgodna z kategorią danego mieszkania.

7. Osoby z listy rezerwowej, z którymi nie doszło do podpisania umowy najmu, lub te, które się na nią nie zakwalifikowały, a są w dalszym ciągu zainteresowane ubieganiem się o najem lokalu,  muszą ponownie złożyć wniosek w momencie rozpoczęcia nowej inwestycji.

Do pobrania:

DRUK DEKLARACJI PARTYCYPANTA

PROGI DOCHODOWE