O G Ł O S Z E N I E

 

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem miejsca parkingowego w hali garażowej przy ul. Sienkiewicza 11A w Olsztynie w trybie publicznego przetargu.:

NUMER MIEJSCA PARKINGOWEGO

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

6.

13,91

7.

23,91

11.

20,09

13.

14,55

14.

20,09

15.

20,09

17.

15,45

18.

21,12

19.

22,12

21.

16,97

22.

16,97

23.

16,97

31M

4,05

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie 89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl lub www.bip.otbs.olsztyn.pl

 

         Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferenta i oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO” należy przesłać lub złożyć w siedzibie Wynajmującego: OTBS Sp. z o. o. w Olsztynie                   ul. Grunwaldzka 21A, pok.101 (sekretariat) w terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2020r.  o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

 

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: