O G Ł O S Z E N I E

 

        Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem garażu położonego w Olsztynie przy:

 

Pomorskiej 12:

boks nr 4 15,64 m2

 

w trybie publicznego przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie 89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl, www.bip.otbs.olsztyn.pl

        Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferenta i oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM GARAŻU”- boks nr 4 przy ul. Pomorskiej 12 należy przesłać lub złożyć
w siedzibie Wynajmującego OTBS Sp. z o. o. w Olsztynie ul. Grunwaldzka 21A do skrzynki podawczej przy wejściu do biura w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

 

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

 

 

 

Materiały do pobrania:

Regulamin

Formularz

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie najemcy

Umowa najmu