O G Ł O S Z E N I E

 

        Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem garażu położonego w Olsztynie przy:

 

  1. Złotej 6:
  • boks nr 4 - 17,75 m2

 

w trybie publicznego przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie  89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl, www.bip.otbs.olsztyn.pl

        Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferenta i oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM GARAŻU”-   boks nr 4 przy ul. Złotej 6 należy przesłać lub złożyć w siedzibie Wynajmującego OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie  ul.Grunwaldzka 21A, pok.101 (sekretariat) w terminie    do dnia 13.07.2018 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

 

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: